ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 140
2 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 60
3 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 143
4 มาตรฐานเขต ปี 2560 156
5 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 94
6 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 147
7 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 176
8 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 309
9 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 186
10 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 395
11 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 75
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 260
13 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 592

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ