เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้ชี้แจงแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาและแนวทางการดำเนินงานและยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเน้นย้ำให้บุคคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1093

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน