วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน "ค่ายพุทธบุตร" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายประชา ป้อมทอง ผอ.โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรม คำสอนของศาสนาพุทธและน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในประจำวันและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565 หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ณ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย จ.ลพบุรี


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 2240

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน