วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม (Site Visit) การดำเนินการบูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ณ หอประชุมษมาวิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ทั้งนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาบริหารจัดการทำให้เห็นภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แสดงให้เห็นสมรรถนะของผู้เรียน การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยการใช้ระบบ AMSS++/SMSS ช่วยสนับสนุนข้อมูลสำคัญเพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ ผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบมีพื้นฐานจากการแสดงผลนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้เห็นพัฒนาการด้านวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูได้วิเคราะห์และติดตามนักเรียนได้อย่างทันท่วงที เป็นการแก้ไขปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ ใช้บริหารจัดการในด้านแผนและงบประมาณ และงานธุรการต่าง ๆ นอกจากนั้น เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ยังได้ลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้ระบบ SMSS ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดซับเสือแมบ และเยี่ยมชมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ Active Learning สู่สมรรถนะผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมอ่านเถอะเด็กไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน: ฐานห้องสมุด กิจกรรมสีสันสดใส ธรรมชาติปลอดภัย บัวลอยนพเก้า กิจกรรมย้อมผ้าจากพืชสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และกิจกรรมสวนพอเพียงเดินตามรอยเท้าพ่อ “สืบสาน รักษาและต่อยอด” เพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดยให้กรรมการสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และเลขาธิการ กพฐ. ได้ให้กำลังใจนักเรียน ครู และผู้บริหารในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมทั้งได้กำชับผู้บริหารและครูให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหลังจากที่ได้มีการเปิดเรียนแบบ On-Site 100% มากว่า 4 สัปดาห์ ลดการจัดการประชุมสัมมนาที่เป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน ให้เน้นกิจกรรม PLC แบบออนไลน์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมให้เด็กไม่เกิดความเครียดจากการเรียน เน้น Active Learning ไม่เน้นหนักวิชาการ จะทำให้เด็กเกิดความสุขในการเรียน ร่วมกันสร้างโรงเรียนแห่งความสุขให้กับนักเรียนและครูทุกคน พร้อมทั้งเยี่ยมชมค่ายลูกเสือพระนารายณ์ และร่วมปลูกต้นไม้ ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ขอบคุณภาพถ่าย : อ.เทวัญ กั้นเขตต์ ร.ร.พิบูลสงเคราะห์ 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 310

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน