11 กันยายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2562 ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562
10 กันยายน 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 14
9 กันยายน 2562 กิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 5 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
9 กันยายน 2562 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “โครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้” (English for All) ให้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด
8 กันยายน 2562 จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
8 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มงานในสังกัด
7 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา)
6 กันยายน 2562 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการขอจัดตั้งค่ายลูกเสือวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์
4 กันยายน 2562 การประชุมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
4 กันยายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2562 ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562
3 กันยายน 2562 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
3 กันยายน 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 13
2 กันยายน 2562 การประชุมคณะกรรมการการประกวด “โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ” (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภาค (Cluster) ครั้งที่ 1/2562
2 กันยายน 2562 กิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 4 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
2 กันยายน 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกจันทร์แรกของเดือน (รอบเดือน กันยายน 2562) ประจำปี 2562
31 สิงหาคม 2562 รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโคกสำโรงที่ขาดแคลนของจังหวัดลพบุรี
29 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาพระราชทานอุปกรณ์กีฬา ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
28 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดการประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3, 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ตามโครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ ถวายองค์ราชา พัฒนาการอ่านเต็มร้อย
28 สิงหาคม 2562 การประชุมการประกวด “โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ” (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภาค (Cluster)
27 สิงหาคม 2562 การลงพื้นที่ของทีมที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาค เพื่อติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างการประกันคุณภาพในระดับห้องเรียนของโรงเรียนนำร่อง
27 สิงหาคม 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 12
26 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่การเตรียมการรับเสด็จ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะเสด็จมาโรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 กิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 3 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
25 สิงหาคม 2562 โครงการตลาดนัดนักเรียน ครั้งที่ 7 ของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร กลุ่มสามยอดวิทยาการ โรงเรียนวัดบ้านดาบ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โรงเรียนวัดซับเสือแมบ และโรงเรียนวัดใดใหญ่
24 สิงหาคม 2562 การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “วิทยาการคำนวณ” (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
23 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง
23 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจการเตรียมรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เพื่อนำข้อมูลเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ
22 สิงหาคม 2562 การปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
22 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารสุระสัจจะ (แม่เมี้ยนอนุสรณ)” ของโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50
21 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2562
21 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับห้องเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) โดยใช้เทคนิค Co-5steps ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ปีการศึกษา 2562
21 สิงหาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2562 ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562
20 สิงหาคม 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 11
19 สิงหาคม 2562 ร่วมต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 มาลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ โรงเรียนในสังกัด
19 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดงานพลังต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีไทย ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
19 สิงหาคม 2562 กิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
18 สิงหาคม 2562 โครงการตลาดนัดนักเรียน “ขายได้ ขายเป็น คิดเงินถูก” ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ ครั้งที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนตะวันศรีทอง กลุ่มโรงเรียนพระงาม และกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
16 สิงหาคม 2562 ประชุมทีมบริหาร เพื่อเตรียมการต้อนรับเสด็จฯ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะเดินทางเสด็จมาจังหวัดลพบุรี เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูที่มีผลการทดสอบ O-net /NT ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ให้แก่กลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท
15 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน Agenda Based การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของโรงเรียนในสังกัด
15 สิงหาคม 2562 รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กรณีปกติ รอบที่ 2 (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2562)
14 สิงหาคม 2562 การประชุมเตรียมการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
14 สิงหาคม 2562 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
14 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Collaborative 5 Steps
14 สิงหาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2562 ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562
13 สิงหาคม 2562 ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
13 สิงหาคม 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 10
12 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ของจังหวัดลพบุรี
11 สิงหาคม 2562 โครงการตลาดนัดนักเรียน “ขายได้ ขายเป็น คิดเงินถูก” ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ ครั้งที่ 5 ของกลุ่มโรงเรียนเพนียด กลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาถ และกลุ่มโรงเรียนนพเก้า
9 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
10-11 สิงหาคม 2562 การอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แบบ Active Learning สะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณ
9 สิงหาคม 2562 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง สพป.ลพบุรี เขต 1 และ สพป.พิษณุโลก เขต 2
8 สิงหาคม 2562 มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกจ้างประจำที่ย้ายสังกัดไป สพป.พิษณุโลก เขต 2
8 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประเมินการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 (โดยใช้โปรแกรมการอ่านของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมฯ)
7 สิงหาคม 2562 ประชุมทางไกล “หารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก”
7 สิงหาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2562 ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562
5 - 6 สิงหาคม 2562 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี
6 สิงหาคม 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 9
6 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
5 สิงหาคม 2562 กิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ประจำปี 2562 (ครั้งแรก)
5 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือน สิงหาคม 2562)
4 สิงหาคม 2562 โครงการตลาดนัดนักเรียน “ขายได้ ขายเป็น คิดเงินถูก” ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ ครั้งที่ 4 ของกลุ่มลุ่มน้ำลพบุรี กลุ่มตักศิลาและกลุ่มเขาวงพระจันทร์
3 สิงหาคม 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (เขตสุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น) ประจำปี 2562
2 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (เขตสุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น) ประจำปี 2562
1 สิงหาคม 2562 ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
30 กรกฎาคม 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 8
30 กรกฎาคม 2562 การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ของข้าราชการในสังกัด
28 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนในสังกัด
28 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดใดยาวที่ชำรุด
28 กรกฎาคม 2562 โครงการตลาดนัดนักเรียน “ขายได้ ขายเป็น คิดเงินถูก” ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ ครั้งที่ 3 ของกลุ่มพิบูลสงครามและกลุ่มโคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
28 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
27 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
26 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดลพบุรี” ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ และโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9
25 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลสรรเพ็ชญ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
25 กรกฎาคม 2562 การประชุมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
25 กรกฎาคม 2562 ร่วมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
24 กรกฎาคม 2562 ร่วมโครงการ “หิ้วปิ่นโต เข้าโรงเรียน แลกเปลี่ยน สนทนา แก้ปัญหายาเสพติด” ของอำเภอเมืองลพบุรี ณ โรงเรียนวัดชีแวะ
24 – 25 กรกฎาคม 2562 นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งใหม่ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการปฏิบัติงานที่ดี
23 กรกฎาคม 2562 ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
22 กรกฎาคม 2562 เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ในสังกัดเข้ารับเกียรติบัตรในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยจนประสบผลสำเร็จ ตาม“โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562”
21 กรกฎาคม 2562 โครงการตลาดนัดนักเรียน “ขายได้ ขายเป็น คิดเงินถูก” ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ ครั้งที่ 2 ของกลุ่มเพชรวงกฏ กลุ่มบูรพาท่าวุ้ง
20 กรกฎาคม 2562 พิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
20 กรกฎาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครูปฐมวัย
19 กรกฎาคม 2562 ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม่้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
16 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2562 ของจังหวัดลพบุรี
15 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2562
14 กรกฎาคม 2562 พิธีเปิดโครงการตลาดนัดนักเรียน ครั้งที่ 1 ของกลุ่มพระนารายณ์และกลุ่มนิมิตใหม่
11 กรกฎาคม 2562 รับการตรวจติดตามเชิงประจักษ์และลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางลี่ เพื่อรับการตรวจติดตามเชิงประจักษ์ “การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” สังกัด สพฐ. ประจำปี 2562 จาก สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 กรกฎาคม 2562 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ และมอบรางวัลให้ผู้ร่วมบริจาคและได้ลงทะเบียนบริจาคบริจาคกล่อง UHT ที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตามโครงการเพื่อนพึ่ง (ภา) เพื่อจัดทำหลังคาสีเขียว และบริจาคอะลูมิเนียมจากฝากระป๋อง เพื่อบริจาคตามโครงการจัดทำขาเทียม (ครั้งที่ 2)
10 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2562
10 กรกฎาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 28/2562 ประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562
9 กรกฎาคม 2562 ต้อนรับคณะ สพป.สระบุรี เขต 2 เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ย้ายมาจาก สพป.สระบุรี เขต 2
9 กรกฎาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2562
9 กรกฎาคม 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 6
8 กรกฎาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแลการติดตาม และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
6 กรกฎาคม 2562 การอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ประจำปี 2562 ของ สพป.ลพบุรี เขต 1
5 กรกฎาคม 2562 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะในการปูกระเบื้องสำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562
5 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต พกกล่องข้าว โชว์ตระกร้า มากินข้าวร่วมกันทั้งสำนักงาน” ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
5 กรกฎาคม 2562 มอบรางวัลให้ผู้ร่วมบริจาคและได้ลงทะเบียนบริจาคบริจาคกล่อง UHT ที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตามโครงการเพื่อนพึ่ง (ภา) เพื่อจัดทำหลังคาสีเขียว และบริจาคอะลูมิเนียมจากฝากระป๋อง เพื่อบริจาคตามโครงการจัดทำขาเทียม
4-5 กรกฎาคม 2562 พิธีเปิดค่ายคุณธรรมนำชีวิต สู่ศาสตร์พระราชาของกลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
5 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรม 5ส. ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
5 กรกฎาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
4 กรกฎาคม 2562 การเตรียมความพร้อมจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดลพบุรี
3 กรกฎาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2562 ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562
2 กรกฎาคม 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 5
1 กรกฎาคม 2562 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
1 กรกฎาคม 2562 การประชุมวางแผนการเขียนโครงการบูรณาการความร่วมมือระดับเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน
28 มิถุนายน 2562 การอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านอนามัยโรงเรียน ภายใต้โครงการแม่นมห่วงใย แม่ปลอดภัย เติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี
27-28 มิถุนายน 2562 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะในการปูกระเบื้องสำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562
26 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2562
26 มิถุนายน 2562 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล(Teleconference) เรื่อง “การชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ.
26 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2562
26 มิถุนายน 2562 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
26 มิถุนายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2562 ประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562
25 มิถุนายน 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 4
24-25 มิถุนายน 2562 ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดลพบุรี” ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ และโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2562
20 มิถุนายน 2562 ประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
20 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ประชุมชี้แจงการลงข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความยากจน (ครอบครัวนักเรียนที่มีฐานะยากจน) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
19 มิถุนายน 2562 ร่วมโครงการ”หิ้วปิ่นโตเข้าโรงเรียน แลกเปลี่ยนสนทนา แก้ปัญหายาเสพติด” ของอำเภอเมืองลพบุรี
19 มิถุนายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
18 มิถุนายน 2562 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ มารดาของนางมาลี ธัมสกุล บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
18 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster1) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562
18 มิถุนายน 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 3
17 มิถุนายน 2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
17 มิถุนายน 2562 การมอบ สื่อ อุปกรณ์การจัดสะเต็มปฐมวัยให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล
13 มิถุนายน 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง โครงการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาดชมวัง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 5/ครั้งสุดท้าย)
13 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมใจบริจาคโลหิตในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย”
12 มิถุนายน 2562 การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
12 มิถุนายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2562 ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562
11 มิถุนายน 2562 นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT O-NET การปรับปรุงหลักสูตรถานศึกษา การปรับหลักสูตรการต้านทุจริต มอบเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ของผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียนและโรงเรียนวัดโป่งแค
11 มิถุนายน 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)” ครั้งที่ 2
10 มิถุนายน 2562 สโมสรไลอ้อนสากล ร่วมกับ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด จัดโครงการ Sight for Kids เพื่อมอบแว่นตาให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
10 มิถุนายน 2562 นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT O-NET การปรับปรุงหลักสูตรถานศึกษา การปรับหลักสูตรการต้านทุจริต มอบเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ของผู้บริหารโรงเรียนและครู และร่วมต้อนรับคณะปันน้ำใจสู่วัด โรงเรียน ชุมชน ของหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ และร่วมปลูกต้นไม้กับนักเรียน
10 มิถุนายน 2562 ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
9 มิถุนายน 2562 ร่วมกิจกรรม วิ่ง ก้าว เดินเพลินเพื่อน้อง 50 ปี ไทยรัฐวิทยา 1
8-9 มิถุนายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ให้แก่ครูปฐมวัยสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 และสังกัดเอกชน
7 มิถุนายน 2562 การประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT O-NET การปรับปรุงหลักสูตรถานศึกษา การปรับหลักสูตรการต้านทุจริต มอบเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ของผู้บริหารโรงเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฏ
6 มิถุนายน 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง โครงการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาดชมวัง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 4)
5-6 มิถุนายน 2562 นิเทศ ติดตามการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด
5 มิถุนายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562
4 มิถุนายน 2562 ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)”
3 มิถุนายน 2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ช่วงเย็น) ของจังหวัดลพบุรี
3 มิถุนายน 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ช่วงเช้า) ของจังหวัดลพบุรี
1 มิถุนายน 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
1 มิถุนายน 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริต” (Anti-Corruption Education)
31 พฤษภาคม 2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
30 พฤษภาคม 2562 การประชุมทางไกล “การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562”
30 พฤษภาคม 2562 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
30 พฤษภาคม 2562 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ. ในการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด
30 พฤษภาคม 2562 การรับมอบประกาศนียบัตรประกอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
29 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2562 ประจำวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562
28 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
27 พฤษภาคม 2562 การตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตามโครงการ “แว่นตาพอเพียง”
26 พฤษภาคม 2562 การอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filling)
25-26 พฤษภาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562”
24 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดลพบุรี (วันสุดท้าย)
24-26 พฤษภาคม 2562 การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
23 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดลพบุรี (วันที่ 3)
23 พฤษภาคม 2562 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัด
23 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง โครงการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาดชมวัง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
22 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดลพบุรี (วันที่ 2)
22 พฤษภาคม 2562 ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและเดินชมตลาดวัฒนธรรม โครงการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาดชมวัง ประจำปี 2562 ของจังหวัดลพบุรี (ครั้งที่ 2)
22 พฤษภาคม 2562 เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)
22 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2562
22 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562 ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
18 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
17 พฤษภาคม 2562 รับฟังการประชุม Video Conference เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
17 พฤษภาคม 2562 ร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
16 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ลงสุ่มตรวจการดำเนินการของการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัด
16 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง โครงการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาดชมวัง ประจำปี 2562
15 พฤษภาคม 2562 ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและเดินชมตลาดวัฒนธรรม โครงการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาดชมวัง ประจำปี 2562
15 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
14 พฤษภาคม 2562 การอบรมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนตักศิลา
14 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับอำเภอโคกสำโรง (เพิ่มเติม)
14 พฤษภาคม 2562 ตรวจเยี่ยมและติดตาม เหตุอุทกภัย(น้ำหลาก) และการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
14 พฤษภาคม 2562 รับมอบเสื้อสะท้อนแสง ผ้าตาข่ายสีดำจากกลุ่มผู้ค้าอะไหล่รถยนต์ จังหวัดลพบุรี
13 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัด
13 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธี “วันแห่งความภาคภูมิใจ” ของกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2561
9-10 พฤษภาคม 2562 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562 รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ.
8 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562 ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562
6 พฤษภาคม 2562 การประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียนร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 2/2562
6 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
5 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
4 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
3 พฤษภาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ประจำปีการศึกษา 2561
2 พฤษภาคม 2562 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีปลงผมผู้ที่จะอุปสมบทและพิธีขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 (เขตปศุสัตว์ที่1)
1 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2562 ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
29 เมษายน 2562 การประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562
26 เมษายน 2562 การอบรมการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++ ให้แก่บุคลากรในสังกัด
26 เมษายน 2562 การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
25 เมษายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม
24 เมษายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2562 ประจำวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
21 เมษายน 2562 การประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียนร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ
ขอขอบคุณ ผอ.โรงเรียน คณะครู ศน. และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
18 เมษายน 2562 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
18 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
17 เมษายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2562 ประจำวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562
13 เมษายน 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปี 2562
12 เมษายน 2562 ออกตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
10 เมษายน 2562 ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ย้ายมาสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
10 เมษายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2562 ประจำวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
9 เมษายน 2562 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกของจังหวัดลพบุรี
8 เมษายน 2562 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดลพบุรี
6 เมษายน 2562 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อ.เมือง จ.ลพบุรี
6 เมษายน 2562 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี
4 เมษายน 2562 การประชุมพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ และทำความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
3 เมษายน 2562 ประชุมการประเมินเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2
3 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ครั้งที่ 2/2562
3 เมษายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562 ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
2 เมษายน 2562 การประชุมเตรียมการแนวทางการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2
2 เมษายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 และการรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) ของกลุ่มโรงเรียนตักศิลาและโรงเรียนวัดดอนโพธิ์
1 เมษายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 และการรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) ของกลุ่มโรงเรียนพระงาม
1 เมษายน 2562 การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562
31 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
27-29 มีนาคม 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
28 มีนาคม 2562 การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ภาษาอังกฤษ ในกลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท และมอบรางวัลการสอบ O - Net ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
28 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3
28 มีนาคม 2562 พิธีรับมอบอาคารและอุปกรณ์ “ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร” (โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12)
28 มีนาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี กลุ่มจตุรมิตรและโรงเรียนบ้านพุม่วง
27 มีนาคม 2562 พิธีปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (3 วัน)
27 มีนาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2562 ประจำวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562
26 มีนาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++)
26 มีนาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา กลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
26 มีนาคม 2562 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (วันที่สอง)
25 มีนาคม 2562 พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (วันแรก)
21 มีนาคม 2562 การประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายวิทยากรในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562
21 มีนาคม 2562 พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ สปช.105/29, อาคารอนุบาล, ส้วม สพฐ.4 และสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนขนาดกลางในสังกัด และมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปี 2561
20 มีนาคม 2562 การทบทวนข้อมูลและยืนยันความพร้อมเพื่อประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รอบที่ 2
20 มีนาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2562 ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
19 มีนาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562
18 มีนาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประมวลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
17 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดาของ ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท
15 มีนาคม 2562 ประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
13 มีนาคม 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท
13 มีนาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2562 ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
12 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่สมควร วิลัย มารดาของ ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท
11-13 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 10
6 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมทีมบริหารกลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท เพื่อชี้แจงนโยบายพร้อมความเคลื่อนไหวที่สำคัญทางการศึกษาให้กับทีมบริหารและพร้อมให้กำลังใจกับผู้บริหารคนใหม่
6 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบ
6 มีนาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2562 ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
5 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือมอบกระดานดำให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากอาคารเรียนชำรุดขั้นวิกฤต
4 มีนาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1
4 มีนาคม 2562 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือน มีนาคม 2562)
2 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้ประเมิน PLC คณะกรรมการกลั่นกรอง วัดและประเมินผล เพื่อการประเมินการพัฒนาครูผู้ช่วยในหลักสูตรครูผู้ช่วยในระบบ TEPE Online
1 มีนาคม 2562 รับรายงานตัวและชี้แจงนโยบายผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561
1 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 มีนาคม 2562 การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (โรงเรียนขยายโอกาส) ในสังกัด
1 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดหอประชุมขนาดใหญ่ “หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) ของ สพป.ลพบุรี เขต 2”
27 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (สนามสอบอำเภอโคกสำโรง อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่)
27 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2562 ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562 พบปะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2562 หน่วยพัฒนาที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2562 การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (โรงเรียนขยายโอกาส) ในสังกัด
26 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (สนามสอบอำเภอเมือง)
26 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” กับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี
25 กุมภาพันธ์ 2562 มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561
21 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมเป็นเกียรติงานโครงการ “Royal Thai Army and United States Army appreciation for Ban dab band”
21 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัด (ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี) จำนวน 3 โรงเรียน
20 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ประธานกลุ่มโรงเรียน และประธานสนามสอบการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
20 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการและเปิดบ้านปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
20 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2562 ประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
19 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม การแสดงพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมการประชุมทางไกล ชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
17 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมีในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562
16 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ และรำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี
15 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test :RT) ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาชั้นที่ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
14 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจเยี่ยมความพร้อม และชมการฝึกสาธิต การกู้ภัย แบบบูรณาการ IDMEX 2019 ที่จังหวัดลพบุรี
13 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
13 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2562 ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562 รับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดจากผู้ตรวจราชการ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์) เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้ตรวจฯ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
11 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1”
8 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพป.ลบ.1 ประจำปี 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากวัดกวิศรารามไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เพื่อทำพิธีปลุกเสก
7 กุมภาพันธ์ 2562 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
7 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 การตรวจคัดกรองสายตา โครงการ "Sight for Kids"
6 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 6/2562และประชุมทีมบริหาร
4 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562)
3 กุมภาพันธ์ 2562 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
2 กุมภาพันธ์ 2562 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
30 มกราคม 2562 พิธีรับมอบห้องหนัง เพื่อการเรียนรู้จากมูลนิธิเมเจอร์ แคร์
30 มกราคม 2562 ประชุมกรมการจังหวัด-หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562
30 มกราคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2562 ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
25 มกราคม 2562 ร่วมพิธีปิดการบำบัดผู้เคยติดยาเสพติด รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี
25 มกราคม 2562 ขอบคุณ ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มาออกค่าย “พี่ช่วยน้องอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11” เพื่อปรับปรุงเรือนเพาะชำ สนามเด็กเล่น ทาสีรั้ว กำแพง @โรงเรียนวัดหนองแก้ว
23 มกราคม 2562 ร่วมกิจกรรม "ชาวลพบุรี แต่งไทยสายย่อ" ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Sport for all 4.0)
23 มกราคม 2562 ประชุมการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
23 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมฝ่ายจัดทำคลิป VDO วิพากษ์เพิ่มเติมความสมบูรณ์ของการจัดทำคลิปกิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา
23 มกราคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2562 ประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
23 มกราคม 2562 ร่วมประชุมสภากาแฟ Morning Brief ครั้งที่ 15 ของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี
21 มกราคม 2562 การประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
20 มกราคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
19 มกราคม 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามและกำกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561
18 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่การประเมินศักยภาพ 360 องศา (ภาค ข.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562
18 มกราคม 2562 ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
17 มกราคม 2562 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ติวเข้ม ONET/NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
17 มกราคม 2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
16 มกราคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
15 มกราคม 2562 การร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 ประจำปี 2562
14 มกราคม 2562 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)
14 มกราคม 2562 เปิดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาการเข้าค่ายสอนเสริมและติว O-Net ของ 2 กลุ่มโรงเรียน
13 มกราคม 2562 เข้าตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
12 มกราคม 2562 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของโรงเรียนวัดท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
12 มกราคม 2562 นำคณะนักเรียนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ผู้ว่าฯ น้อย)
9 มกราคม 2562 พิธีเปิดโครงการนิทรรศการวิชาการ Open House เปิดความรู้ สู่สายอาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
9 มกราคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2562 ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 การนำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมาโดยย่อ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
8 มกราคม 2562 ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562
7 มกราคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
6 มกราคม 2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬายุวชนต้นกล้านักกีฬาทีมชาติจังหวัดลพบุรี “กีฬาว่ายน้ำ”
4 มกราคม 2562 การอบรมเสริมสร้างความก้าวหน้าเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยและวันสำคัญประจำปี 2562
3 มกราคม 2562 รับมอบเงินสนับสนุนการปูกระเบื้องพื้นอาคารโดมเอนกประสงค์ให้แก่ สพป.ลพบุรี เขต 1
3 มกราคม 2562 มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครูของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)
3 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี (เก็บเงินได้ 1,000 บาทและส่งคืน)
3 มกราคม 2562 การประชุมทางไกล "แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่"
2 มกราคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2562 ประจำวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
26 ธันวาคม 2561 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ณ สนามแข่งขัน (คณะฯ ที่ 1 และ 3)
25 ธันวาคม 2561 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ณ สนามแข่งขัน (คณะฯ ที่ 1 และ 2)
25 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)
23 ธันวาคม 2561 ร่วมงาน “วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 6”
22 - 23 ธันวาคม 2561 การปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปี 2562 (2 วัน)
20 ธันวาคม 2561 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD
20 ธันวาคม 2561 การติว O-NET (Ordinary National Educational Test) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
19 ธันวาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2561 ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561
17 ธันวาคม 2561 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ของ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
15-16 ธันวาคม 2561 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลง e-GP ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1”
14 ธันวาคม 2561 ประชุมหัวหน้าสนามสอบและผู้ประสานงานสนามสอบ เพื่อดำเนินการจัดกรรมการประจำสนามการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
14 ธันวาคม 2561 ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา
13 ธันวาคม 2561 เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET/NT) กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
13 ธันวาคม 2561 การประชุมติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา
13 ธันวาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
12 ธันวาคม 2561 การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2
12 ธันวาคม 2561 การประชุมทางไกล Video Conference เพื่อมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา, พื้นที่เป้าหมายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน 3 เดือน
12 ธันวาคม 2561 การประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1/2561)
12 ธันวาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561 ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 48 ประจำปี 2561
11 ธันวาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
9 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดลพบุรี
9 ธันวาคม 2561 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรและหว่านเมล็ดปอเทือง ตามโครงการ ถนนสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี
6-7 ธันวาคม 2561 การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 1 เรื่อง การส่งเสริมงานอาชีพของนักเรียนและการศึกษาต่อสายอาชีพ ตามโครงการเปิดมุมมองการเรียนรู้ สู่โลกกว้างทางอาชีพ
5 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 1 เรื่อง การส่งเสริมงานอาชีพของนักเรียนและการศึกษาต่อสายอาชีพ ตามโครงการเปิดมุมมองการเรียนรู้ สู่โลกกว้างทางอาชีพ
5 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
4 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
3 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ระดับภาคกลาง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3 ธันวาคม 2561 ประชุมกรรมการกลุ่มต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้และตรวจเยี่ยมการเตรียมการพัฒนาการสอบ O-net ของโรงเรียนวัดอัมพวัน
30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 “การยกระดับผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561” กลุ่มที่ 3
30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 “การยกระดับผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561” กลุ่มที่ 2
30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 “การยกระดับผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561” กลุ่มที่ 1
30 พฤศจิกายน 2561 พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
29 พฤศจิกายน 2561 การพบปะผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
28 พฤศจิกายน 2561 การศึกษาดูงานด้านการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ณ จังหวัดอ่างทองและสุพรรณบุรี
28 พฤศจิกายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2561 ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561
28 พฤศจิกายน 2561 การประชุม พบปะหัวหน้าส่วนราชการ “ลพบุรีบ้านเรา” กิจกรรม Morning Brief @13th Military Circle
25 พฤศจิกายน 2561 พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
21 พฤศจิกายน 2561 พิธีเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
21 พฤศจิกายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561 ประจำวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 การประชุมและรับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารพี่เลี้ยง สำหรับการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 7 (2/2561)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับ การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
14 พฤศจิกายน 2561 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง
14 พฤศจิกายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561 ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 45 ประจำปี 2561
13 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561
10 พฤศจิกายน 2561 การสอบแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
9 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมวันที่ 4 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษา)
8 – 9 พฤศจิกายน 2561ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching Team)
8 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมวันที่ 3 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ศิลปะ-ดนตรีไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
7 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมวันที่ 2 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การศึกษาปฐมวัย และศิลปะ-ลูกทุ่ง/สากล)
7 พฤศจิกายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2561 ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 44 ประจำปี 2561
6 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมวันที่ 1 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ การศึกษาพิเศษเรียนรวม)
6 พฤศจิกายน 2561 พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือนพฤศจิกายน 2561)
2-3 พฤศจิกายน 2561 การประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ พร้อมศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ณ จังหวัดเชียงราย
2 พฤศจิกายน 2561 การประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ประธานกลุ่มสาระฯ) ครั้งที่ 1/2561
1 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหินปัก ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย)
1 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเทพอำไพ “เกสรประชานุกูล” ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย)
31 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
31 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์กิจกรรม/โครงการและงบประมาณเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพป.ลพบุรี เขต 1
31 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ครั้งที่ 1/2561
31 ตุลาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
25 ตุลาคม 2561 การประชุมคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ทดแทน กรณีที่มีอัตราว่างในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ครั้งที่ 1/2561
25 ตุลาคม 2561 การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 5/2561
24 ตุลาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2561 ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561
23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
22 ตุลาคม 2561 การสวดมนต์ทุกวันจันทร์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 10)
18 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1
18 ตุลาคม 2561 การประชุมเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครั้งที่ 1/2561
17 ตุลาคม 2561 การประชุมการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2561
17 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วันตำรวจ) ประจำปี 2561
17 ตุลาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561 ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561
13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12 ตุลาคม 2561 พิธีมอบบ้านร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน หลังที่ 3 โรงเรียนบ้านวังเพลิง
12 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2561
12 ตุลาคม 2561 พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 1/2561
11 ตุลาคม 2561 การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)
10 ตุลาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2561 ประจำวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561
8 ตุลาคม 2561 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่)
5 ตุลาคม 2561 ตรวจสอบการรับมอบทรัพย์สิน การบริหารจัดการการเงินและพัสดุของโรงเรียน ตามประกาศควบรวมฯ
5 ตุลาคม 2561 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร)
3 ตุลาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2561 ประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
1 ตุลาคม 2561 การสวดมนต์ทุกวันจันทร์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 8)
30 กันยายน 2561 การอบรมปฏิบัติการโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Learning
29 กันยายน 2561 การมอบเกียรติบัตรการอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ประจำปี 2561
29 กันยายน 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2561
29 กันยายน 2561 การจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ก้าวไกลไปสู่ Thailand 4.0" ประจำปี 2561
28 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวใน สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2561
28 กันยายน 2561 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
28 กันยายน 2561 ประชุมการจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561
27 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแถลงข่าว “มหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ก้าวไกลไปสู่ Thailand 4.0”
27 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ก้าวไกลไปสู่ Thailand 4.0”
26 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 (กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน บำรุงค่าน้ำค่าไฟ และทำบุญซื้อโลงศพ ผ้าขาวห่อศพ)
25-27 กันยายน 2561 การประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
26 กันยายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2561 ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561
24 กันยายน 2561 ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย กตัญญุตา ประจำปี 2561
24 กันยายน 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อบำรุงขวัญผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรในสังกัด ปี 2561
22 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 (กิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กหญิงสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี)
22 กันยายน 2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางไกลตามแนวทาง New DLTV
21 กันยายน 2561 การประชุมวางแผนการจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ก้าวไกลไปสู่ Thailand 4.0”
20 กันยายน 2561 การประชุมวางแผนการจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ก้าวไกลไปสู่ Thailand 4.0”
20 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 (กิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)
20 กันยายน 2561 การประชุมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (วันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์) ประจำปี 2561
20 กันยายน 2561 ประชุมการขยายผลการประเมินรูปแบบใหม่ในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561
19 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 (กิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี)
19 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 1 (กิจกรรม เสริมสร้างขวัญกำลังใจพร้อมปันน้ำใจสู่สังคม)
19 กันยายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2561 ประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 (คาราวานสีฟ้าพัฒนาการอ่านของ สพป.ลพบุรี เขต 1)
17 กันยายน 2561 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 6)
15 กันยายน 2561 ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
14 กันยายน 2561 ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
11 กันยายน 2561 การประชุมผูู้บริหารโรงเรียน ถอดบทเรียนและชี้แจงการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561
10 กันยายน 2561 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 5)
7 - 9 กันยายน 2561 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ : กิจกรรมแรลลี่ความดี
6 กันยายน 2561 พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พ.ศ.2560
5 กันยายน 2561 พุธเช้า "ข่าว สพฐ" ครั้งที่ 34/2561
4 กันยายน 2561 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
3 กันยายน 2561 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 4)
31 สิงหาคม 2561 พิธีมอบข้าวสาร สิ่งของเครื่องใช้ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
30 สิงหาคม 2561 รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
30 สิงหาคม 2561 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ (Best-Practices) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
28 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานและปล่อยตัว "คาราวานสีฟ้า พัฒนาการอ่าน"
27 สิงหาคม 2561 กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
26 สิงหาคม 2561 อบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธธรมจริยธรรมและหลักเกณฑ์การมีวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561
24 สิงหาคม 2561 การทบทวนแผนพัฒนาฯ
23 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
22 สิงหาคม 2561 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
21 สิงหาคม 2561 ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
21 สิงหาคม 2561 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561
20 สิงหาคม 2561 การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 2)
18 สิงหาคม 2561 มอบโล่ เกียรติบัตรให้โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบ O-Net และ NT สูงกว่าระดับประเทศของกลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท
16 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดทำสารคดี ชุด “ครูดี ศรี สพฐ.” ประจำปี 2561
16 สิงหาคม 2561 นิเทศโรงเรียนในสังกัดของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โรงเรียนเมืองใหม่ ชลอราษฎร์ฯ
16 สิงหาคม 2561 การประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561
16 สิงหาคม 2561 นิเทศโรงเรียนในสังกัดของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ
15 สิงหาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2561 ประจำวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561
14 สิงหาคม 2561 ลงตรวจเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนที่ได้พิจารณาคัดเลือก ครูดี ศรี สพฐ. ประจำปี 2561
12 สิงหาคม 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักกระ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
12 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
12 สิงหาคม 2561 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 87 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
10 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบ 100 ปี ในการก่อตั้งโรงเรียนบ้านสระเตย
9 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2561
9 สิงหาคม 2561 การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างในสังกัด
8 สิงหาคม 2561 การประชุมการดำเนินการคัดเลือก “ครูดี ศรี สพฐ.” ครั้งที่ 1/2561
8 สิงหาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2561 ประจำวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561
7 สิงหาคม 2561 ร่วมนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 (สพป.อ่างทอง ลพบุรี เขต 1, เขต 2, ชัยนาท, สิงห์บุรี, สพม.5)
6 สิงหาคม 2561 การประชุมชี้แจงการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6 สิงหาคม 2561 การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 1)
4 สิงหาคม 2561 การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตการศึกษา 6 สัมพันธ์ ประจำปี 2561
4 สิงหาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนสังกัด รุ่นที่ 3
4 สิงหาคม 2561 การประชุมสัมมนาโครงการสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
4 สิงหาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
4 สิงหาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา
3 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2561
3 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2561
3 สิงหาคม 2561 การประชุมเพื่อร่วมสะท้อนผลการสังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการตรวจสอบทบทวนคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
3 สิงหาคม 2561 การตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการในสังกัดประจำปีงบประมาณ 2561
2 สิงหาคม 2561 การเปิดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.3
1 สิงหาคม 2561 ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
1 สิงหาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2561 ประจำวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 และการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561
31 กรกฎาคม 2561 การประชุมกลุ่มตะวันศรีทองและร่วมงาน “คนลพบุรีไม่ทิ้งกัน”
31 กรกฎาคม 2561 การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครุสดุดี” (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2561
28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561
28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561) ร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด
28 กรกฎาคม 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2561 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ประจำปี 2561
26 กรกฎาคม 2561 การอบรมคุณธรรม-จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26 กรกฎาคม 2561 การถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561
26 กรกฎาคม 2561 การอบรมคุณธรรม-จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมกระทำความดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (ถวายเทียนจำนำพรรษาและปลูกต้นไม้)
26 กรกฎาคม 2561 การประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรอบ 2 ปี 2561
26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561
25 กรกฎาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.ลพบุรี เขต 1
25 กรกฎาคม 2561 การถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 (เขตอำเภอบ้านหมี่)
25 กรกฎาคม 2561 การถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 (เขตอำเภอโคกสำโรง)
25 กรกฎาคม 2561 การถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 (เขตอำเภอเมือง)
25 กรกฎาคม 2561 การถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
25 กรกฎาคม 2561 การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาในเขตอำเภอโคกสำโรง
25 กรกฎาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2561 ประจำวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 และการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561
24 กรกฎาคม 2561 การเข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ สัญจร พานอนวัด จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 (ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง)
23 กรกฎาคม 2561 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ 119 ปี พิบูลวิทยาลัย และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
23 กรกฎาคม 2561 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจ ราชการที่ 2
23 กรกฎาคม 2561 การปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดลพบุรี
20 กรกฎาคม 2561 พบปะคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ในวันที่ 3)
19 กรกฎาคม 2561 การเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้แหล่งโบราณคดีท้องถิ่น” บ้านพรหมทินใต้
19 กรกฎาคม 2561 การประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559 – 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564)
18 กรกฎาคม 2561 การเปิด "คาราวานเยี่ยมบ้าน 100%"
18 กรกฎาคม 2561 การประชุมและบรรยายพิเศษด้านนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ครูผู้ประสานงานมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดลพบุรี
18 กรกฎาคม 2561 การรับชมรับฟังการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
18 กรกฎาคม 2561 พบปะคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561
17 กรกฎาคม 2561 พิธีรับมอบสนามเด็กเล่นจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล)
17 กรกฎาคม 2561 การประชุมสรุปผลการติดตามการจัดทำแผนฯ ของสถานศึกษา จากคณะกรรมการ ติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561
16 กรกฎาคม 2561 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
15 กรกฎาคม 2561 การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2
13 กรกฎาคม 2561 การประชุมการวางแผนการจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
12 กรกฎาคม 2561 เปิดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ของโรงเรียนในเขตตำบลท่าแค ประจำปี 2561
12 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
12 กรกฎาคม 2561 รับการนิเทศติดตามแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ประจำปี 2561
11 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 กรกฎาคม 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2561 ประจำวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 และการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561
11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
5 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการฯ ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะเชี่ยวชาญของผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1
4 กรกฎาคม 2561 การรับฟังการประชุมทางไกล Conferece เรื่อง การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ปี2561 นโยบายสำคัญ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
4 กรกฎาคม 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2561 ประจำวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 และการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561
2 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบ กรกฎาคม 2561)
1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
30 มิถุนายน 2561 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
29 มิถุนายน 2561 การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศเชิงประจักษ์
29 มิถุนายน 2561 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
28 มิถุนายน 2561 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
28 มิถุนายน 2561 การเปิดค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
28 มิถุนายน 2561 การประชุมทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT1) เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
27 มิถุนายน 2561 การประชุมวิพากษ์ผลการจัดทำแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
26 มิถุนายน 2561 ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเพนียด
26 มิถุนายน 2561 การอบรมนักเรียนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 กลุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งทอง
26 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตามโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
23 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 1 (จังหวัดลพบุรี)
22 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสรุปรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT (EB1-EB12)
21 มิถุนายน 2561 รับมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต จากสโมสรโรตารี จังหวัดลพบุรี
21 มิถุนายน 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลสอบO-NET /NT/RT ปีการศึกษา 2561 และชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในปีการศึกษา 2560
20 มิถุนายน 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 23/2561 ประจำวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
19 มิถุนายน 2561 ร่วมกิจกรรม Morning Brief จัดโดยสำนักงานจังหวัดลพบุรี และศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
18 มิถุนายน 2561 แนะนำข้าราชการพลเรือนย้ายมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 1
18 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 มิถุนายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) 2018 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
16 มิถุนายน 2561 การฝึกปฏิบัติตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 : อำเภอท่าวุ้งและอำเภอเมือง
15 มิถุนายน 2561 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตทำบุญวันคล้ายวันเกิดพระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ เขมปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน
15 มิถุนายน 2561 การเปิดค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่ศาสตร์พระราชาและให้โอวาทนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
15 มิถุนายน 2561 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
14 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2561
13 มิถุนายน 2561 การอบรมนักเรียนแกนนำและผู้ปกครองแกนนำส่งเสริมสุขนิสัยรักษาสุขภาพที่ดีและมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ในโรงเรียนและชุมชน
13 มิถุนายน 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 22/2561 ประจำวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561
12 มิถุนายน 2561 การต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. ตรวจราชการ ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
9 มิถุนายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้คัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 (อ.บ้านหมี่-อ.โคกสำโรง)
9 มิถุนายน 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน
8 มิถุนายน 2561 การประชุมทางไกลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ.
8 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 (มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1)
7 มิถุนายน 2561 การประชุมบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของเครือข่ายสถานศึกษาแกนนำ 5 เครือข่าย
7 มิถุนายน 2561 การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
6 มิถุนายน 2561 การมอบนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและมอบนโยบาย สพฐ. ให้แก่โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสามยอดวิทยาการ
6 มิถุนายน 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2561 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561
5 มิถุนายน 2561 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ สาขาบริหารการศึกษาของนางสาวลออ วิลัย รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1
4 มิถุนายน 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
4 มิถุนายน 2561 การแข่งขันความสามารถนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
4 มิถุนายน 2561 การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.6 ของกลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์/กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
4 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบ มิถุนายน 2561)
2 มิถุนายน 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
1 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดสนามเด็กเล่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
1 มิถุนายน 2561 การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.6 ของกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้/กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี
1 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนพิบูลสงคราม
30-31 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.6
30 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2561 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม 2561 พิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว-หวาน และเวียนเทียนเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561
28 พฤษภาคม 2561 การติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
28 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฎ
28 พฤษภาคม 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ระยะที่ 2
27 พฤษภาคม 2561 พิธีรับมอบบ่อบาดาล เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อการบริโภคในสถานศึกษาจากสโมสรโรตารีภาคฯ และการมอบทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดี
26 พฤษภาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension ‘Electronic Filing)
26 พฤษภาคม 2561 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
25 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนพิบูลสงคราม
25 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนสามยอดวิทยาการ
25 พฤษภาคม 2561 การประชุมทางไกล โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ
24 พฤษภาคม 2561 ออกนิเทศการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองลพบุรี
24 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์
24 พฤษภาคม 2561 สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ เชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561
23 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2561 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนโคกสำโรงพัฒนา
21-22 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
21 พฤษภาคม 2561 การต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 คนใหม่
19 พฤษภาคม 2561 การฝึกปฏิบัติตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 : อำเภอโคกสำโรงและอำเภอบ้านหมี่
19 พฤษภาคม 2561 การอบรมตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 : อำเภอโคกสำโรงและอำเภอบ้านหมี่
18 พฤษภาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดงาน "เจ้าพระยา – ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018"
17 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนตักศิลา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
17 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเพนียด ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
16 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันแรก)
16 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2561 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม 2561 การดำเนินการสอบสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูวิกฤต ครั้งที่ 1/2561
11 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูวิกฤต ครั้งที่ 1/2561
11 พฤษภาคม 2561 การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน
10 พฤษภาคม 2561 รับฟังการประชุมทางไกล ชี้แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
9 พฤษภาคม 2561 การศึกษาดูงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ Best practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
9 พฤษภาคม 2561 การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
9 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2561 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561 ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง)”
8 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
7 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู และบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018
7 พฤษภาคม 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ และกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบ พฤษภาคม 2561)
4 พฤษภาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “3S Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” และพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้จังหวัดลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
3 พฤษภาคม 2561 สรุปยอดผู้สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 7 วัน)
2 พฤษภาคม 2561 ภาพผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ปี 2560
2 พฤษภาคม 2561 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
2 พฤษภาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2561 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
1 พฤษภาคม 2561 เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าให้เด็กไปเล่นน้ำตามลำพัง เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต
27 เมษายน 2561 การต้อนรับรองผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี มาสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ตามคำสั่ง สพฐ.
27 เมษายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมบัญชีครูผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
26 เมษายน 2561 บรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันแรก)
25 เมษายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2561 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของส่วนราชการจังหวัดลพบุรี
20 เมษายน 2561 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จังหวัดลพบุรี
19 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี
18 เมษายน 2561 การนำนโยบายจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติให้ทีมผู้บริหาร สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
13 เมษายน 2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของจังหวัดลพบุรี
11 เมษายน 2561 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
11 เมษายน 2561 ติดตามรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2561 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561
10 เมษายน 2561 การเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี
10 เมษายน 2561 งานสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
9 เมษายน 2561 การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2561
7 เมษายน 2561 การฝึกอบรมครูพี่เลี้ยง STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่คณะศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2
6 เมษายน 2561 นำคณะศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2 เข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
6 เมษายน 2561 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ปี 2561 ของส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี
4 เมษายน 2561 การติดตามรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2561 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561
3 เมษายน 2561 รับการนิเทศ ติดตาม คณะกรรมการการติดตามงานของศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์
3 เมษายน 2561 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
2 เม.ย.61 พิธีลงนามและกล่าวคำถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เม.ย.61 เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
29 มีนาคม 2561 การบรรยายสรุปการเรียนรู้การทำงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 (ต้นแบบ) ให้ศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2
29 มีนาคม 2561 พบผู้บริหารฯ และคณะครูกลุ่มโรงเรียนพระงามในการประชุมปรับหลักสูตรฯ
29 มีนาคม 2561 การจัดพิธีมอบบ้าน “สร้างความสุขให้ลูก สพป.ลบ.1” หลังที่ 1/2561
28 มีนาคม 2561 การเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561
28 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะที่ 2 (การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา จำนวน 20 วัน )
28 มีนาคม 2561 การติดตามรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2561" ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561 การติดตามความเรียบร้อยในการก่อสร้างบ้าน "สร้างความสุขให้ลูก สพป.ลบ.1"
26 มีนาคม 2561 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนลุ่มน้ำลพบุรีรวมใจ ต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
23 มีนาคม 2561 การเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบัณฑิตน้อย
23 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในระยะที่ 2
23 มีนาคม 2561 การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้แก่นักเรียนที่ประสบภาวะยากจน
23 มีนาคม 2561 การประชุม Video Conference การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 มีนาคม 2561 การประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 ภาคกลาง
21 มีนาคม 2561 การอบรมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560)
21 มีนาคม 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2561
19 มีนาคม 2561 การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
17 มีค.61 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
16 มีค. 61 ประธานในการรับมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านโป่งยอ
15 มีค. 61 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
14 มีค. 61 ร่วมพิธีเปิดมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ปีการศึกษา 2560
14 มี.ค.61 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
14 มีค. 61 ประธานเปิดกิจกรรม Open house รร. บ้านดอนดึง
14 มี.ค.61 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ.
13 มีค. 61 สำรวจพื้นที่สร้างบ้านให้นักเรียน
13 มีค. 61 การประชุมอบรม การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ
7 มีค. 61 เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
6 มีค.61 ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับงานวิทยฐานะ
7 มี.ค.61 รับมอบเงินบริจาคสร้างบ้านให้เด็ก
7 มี.ค. 2561 ร่วมรับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2561
5 มี.ค.61 เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
2 มีค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯจัดทำแผนเขตสุจริตฯ
2 มีค.61 มอบเกียรติคุณ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและสัมมนาโครงการฯ
28 กพ.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2561
27 กพ.61 โครงการวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 กพ.61 ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2561
20 กพ.61 เปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์
20 กพ.614 ร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
20 กพ.61 เยี่ยม รร.บ้านตะกรุดหว้า
20 กพ.61 รับการตรวจราชการ
19 กพ. 61 เยี่ยม รร.วัดท่าแค
16 กพ.61 ตักบาตรอาหารแห้ง
14 กพ.61 ประเมินความพร้อม รร.ที่่ขอเปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา 2561
14 กพ.61 พุธเช้า ข่าวสพฐ.
12 กพ. 61 เตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
12 กพ. 61 ให้การต้อนรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
6 กพ.61 ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือฯ
7 กพ.61 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
7 กพ. 61 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
อบอมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 4
5 กพ.61 กิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
31 มค.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561
30 มค.61 สพป.ลพบุรี เขต 1 รับมอบเงินทุนจากชมรมครูภาษาไทยจังหวัดลพบุรี
26 มค. 61 VDO Conference การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
26 มค.61 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
25 มค.61 ร่วมพิธีขออนุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 2561
24 มค.61 รับทุนการศึกษานักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก
24 มค.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2561
23 มค.61 ประชุม Video Conference แนวทางการดำเนินงาน ฯ
22 มค.61 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดเกตุฯ
19 มค.61 ประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ต
18 มค.61 รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
17 มค. 61 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2561
17 มค. 61 พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
16 มค.61 งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
12 มค. 60 สพป.ลพบุรี1 ช่วยน้องต้านภัยหนาว
15 มค.61 เดินรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง
10 มค.61 มอบสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
10 มค. 60 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2561
9 มค.61 ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการเตรียมสนามสอบฯ O-NET
9 มค.61 ติดตามการให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ต
8 มค. 61 ผอ.เขตฯ เยี่ยมห้องเรียน
8 มค.61 กิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จ.นครนายก
29 ธค. 60 การประชุม Conference
28 ธค. 60 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
27 ธค.60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากิจกรรม/โครงการและงบประมาณ
27 ธค. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2560
25 ธค.60 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯโอเน็ต
20 ธค.60 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ
13 ธค.60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.สัญจร จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560
19 ธค.60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560
13 ธค.60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.สัญจร ครั้งที่ 9/2560