นางสาววันเพ็ญ เกตุจิ๋ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววรัญญา ฤทธิ์บำรุง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริพร ชื่นแช่ม
นักทรัพยากรบุคคล
นายอภิศักดิ์ มะลิงาม
นิติกร
นางสุนันทา แก้วคำ
นักทรัพยากรบุคคล
นางยุภา โต๊ะเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายทรงพล ศรีวิทยานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวธนวรรณ สุทธิประภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ