เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

3 พฤษภาคม 2562 HACKED???
ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 112
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 105
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 105
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 106
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 90
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 86
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 106
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 100
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 108
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 90
11 การขออนุญาตรื้อถอน 124
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 100
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 158
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 129
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 135
17 สัญญายืมเงินราชการ 115
18 ใบสำคัญรับเงิน 142
19 หนังสือมอบอำนาจ 107
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 246
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 81
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 92
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 425
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 99
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 99

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.207.238.169
Online อยู่ : 1
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 7
เดือนนี้ 141
ปีนี้ 141
รวมทั้งหมด 141
Record: 36 (02.12.2019)
( Counter 08-12-2019 )