เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

3 พฤษภาคม 2562 HACKED???
ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 94
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 78
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 75
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 86
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 77
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 70
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 83
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 81
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 87
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 79
11 การขออนุญาตรื้อถอน 94
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 88
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 137
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 110
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 122
17 สัญญายืมเงินราชการ 101
18 ใบสำคัญรับเงิน 116
19 หนังสือมอบอำนาจ 87
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 186
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 70
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 80
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 273
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 80
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 84

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.228.24.192
Online อยู่ : 1
วันนี้ 12
เมื่อวานนี้ 28
เดือนนี้ 66
ปีนี้ 66
รวมทั้งหมด 66
Record: 28 (15.10.2019)
( Counter 16-10-2019 )