เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

3 พฤษภาคม 2562 HACKED???
ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 136
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 125
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 119
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 120
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 110
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 99
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 120
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 110
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 129
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 122
11 การขออนุญาตรื้อถอน 156
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 115
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 195
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 175
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 262
17 สัญญายืมเงินราชการ 137
18 ใบสำคัญรับเงิน 267
19 หนังสือมอบอำนาจ 134
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 415
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 97
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 209
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 639
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 112
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 113

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.95.139.100
Online อยู่ : 1
วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 16
เดือนนี้ 20
ปีนี้ 20
รวมทั้งหมด 20
Record: 16 (26.01.2020)
( Counter 27-01-2020 )