7
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 74
2 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 64
3 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 143
4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 234
5 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 225
6 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 120
7 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 201
8 มาตรฐานเขต ปี 2560 245
9 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 154
10 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 326
11 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 220
12 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 476
13 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 229
14 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 433
15 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 98
16 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 396
17 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 1067

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ