14
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 46
2 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 29
3 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 122
4 มาตรฐานเขต ปี 2560 112
5 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 65
6 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 77
7 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 141
8 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 223
9 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 144
10 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 314
11 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 67
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 162
13 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 393

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ