9
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 มาตรฐานเขต ปี 2560 11
2 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 8
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 9
4 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 64
5 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 47
6 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 23
7 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 62
8 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 56
9 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 33
10 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 32
11 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 60
12 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 244
13 ดนตรี เพลงมาร์ชจังหวัดลพบุรี 916
14 เพลงมาร์ชจังหวัดลพบุรี 1040
15 เพลงเด็กเอ๋ย เด็กดี 1292

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ