9
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 4
2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 9
3 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 288
4 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 164
5 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 135
6 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 232
7 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 314
8 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 282
9 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 176
10 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 255
11 มาตรฐานเขต ปี 2560 323
12 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 217
13 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 380
14 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 247
15 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 502
16 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 262
17 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 474
18 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 240
19 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 69
20 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 128
21 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 464
22 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 1253

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ