9
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 43
2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 129
3 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 177
4 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 84
5 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 163
6 มาตรฐานเขต ปี 2560 192
7 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 113
8 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 234
9 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 193
10 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 403
11 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 210
12 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 414
13 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 82
14 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 332
15 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 874

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ