9

 

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

Lopburi Primary Educational Service Area Office 1

 

 ความเป็นมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

 

IMG_2908.JPG          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (สพป.ลพบุรี เขต 1) ตั้งอยู่ที่ 111 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร  อาคารแห่งนี้เป็นอาคารสำนักงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2534  ในสมัย  พลเอกเทียนชัย   สิริสัมพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,500,000 บาท ตามนโยบายด้านการระดมสรรพกำลังด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีภารกิจหน้าที่ประจำในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้มีอาคารใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานและใช้สอยอาคาร ทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาองค์กรให้มีพลังเข้มแข็ง เกิดเอกภาพ  และประหยัด ตลอดจนเป็นการประสานนโยบายแผนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการร่วมกันในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องจากนโยบายดังกล่าวได้รับการตอบสนองค่อนข้างล่าช้าประกอบกับ  หน่วยงานต่าง ๆ ภารกิจในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  ซึ่งสามารถจัดหางบประมาณเพื่อการก่อสร้างและต่อเติมอาคารของตนเองได้อย่างเพียงพอต่อการขยายอัตรากำลังในขณะนั้นและสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี ก็สามารถหาสถานที่ปฏิบัติงานที่สะดวกในการเดินทาง     มากกว่าจึงไม่มีความประสงค์จะย้ายมาปฏิบัติงาน   ณ อาคารสำนักงานการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นเหตุที่ทำให้อาคารแห่งนี้

มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวที่ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ อาคารแห่งนี้    ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2536 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมีองค์กรคณะบุคคลที่มาใช้อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งสำนักงาน คือ

 

          1.  สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดลพบุรี

          2.  สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี

          3.  สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี (ย้ายออกวันที่ 6 ก.ค. 2546)

          4.  สำนักงานมูลนิธิกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรี

          5.  สำนักงานมูลนิธิพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

 

ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ประกาศใช้ จึงมีผลทำให้หน่วยงานใน

กรม/กองของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ หน้าที่โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการหลากหลายหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ

มีสำนักงานปฏิบัติการตั้งอยู่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (เดิม) มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเป็นแบบเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี  ซึ่งแบ่งเป็น  2 เขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดลพบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ

8 คณะ ดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดลพบุรี ทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา  

 

จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  จึงได้มีการหลอมรวมหน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด มาปฏิบัติงานร่วมกัน ในรูปแบบเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย  อำเภอเมืองลพบุรี  อำเภอโคกสำโรง อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่ และใช้อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1 โดยมีนายประทีป หงส์โสภา  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

 

            พ.ศ. 2548          นายปัญญา  แก้วเหล็ก เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

     พ.ศ. 2554 – 2555       นายสุเมธี  จันทร์หอม  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

     พ.ศ. 2556 – 2559       นายปัญญา  แก้วเหล็ก เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นต้นมา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประวัติความเป็นมา เผยแพร่โดย : admin View : 2381

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ