4 9
เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 30
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 36
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 33
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 33
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 36
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 29
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 31
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 28
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 29
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 32
11 การขออนุญาตรื้อถอน 40
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 38
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 53
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 50
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 55
17 สัญญายืมเงินราชการ 34
18 ใบสำคัญรับเงิน 43
19 หนังสือมอบอำนาจ 38
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 38
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 25
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 32
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 50
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 32
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 31

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 52.91.39.106
Online อยู่ : 1
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 229
เดือนนี้ 594
ปีนี้ 594
รวมทั้งหมด 594
Record: 229 (16.06.2019)
( Counter 17-06-2019 )