4 9
เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 66
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 53
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 58
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 57
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 57
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 52
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 62
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 59
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 56
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 52
11 การขออนุญาตรื้อถอน 67
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 59
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 90
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 82
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 91
17 สัญญายืมเงินราชการ 69
18 ใบสำคัญรับเงิน 80
19 หนังสือมอบอำนาจ 57
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 104
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 45
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 53
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 130
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 55
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 56

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.226.251.81
Online อยู่ : 2
วันนี้ 504
เมื่อวานนี้ 122
เดือนนี้ 626
ปีนี้ 626
รวมทั้งหมด 626
Record: 504 (19.08.2019)
( Counter 19-08-2019 )