15

Pownd

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างประจำปี 2561 จำนวน 35 ตำแหน่ง และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 ตำแหน่ง

2 สิงหาคม 2561  392

พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560

พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560

25 มิถุนายน 2561   309

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

14 มิถุนายน 2561   435

ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ใน ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564) และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช ) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท )

14 มิถุนายน 2561   316

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546

13 มิถุนายน 2561   336


VTR NEW DLTV

NEW DLTV
 

เรื่องราวดีๆ ที่ สพป.ลพบุรี เขต 1

การปฐมพยาบาล CPR
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 140
2 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 60
3 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 143
4 มาตรฐานเขต ปี 2560 156
5 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 94
6 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 147
7 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 176
8 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 309
9 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 186
10 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 395

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ