File Size Last Modified
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มกฏหมายและคดี.pdf 307.37 KB Jul 15th 2021 at 3:16pm
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มการเงิน.pdf 2.34 MB Aug 7th 2021 at 6:30pm
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนิเทศ.pdf 2.72 MB Aug 12th 2021 at 6:53pm
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน.pdf 790.08 KB Aug 10th 2021 at 2:49pm
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf 1.01 MB Aug 2nd 2021 at 11:20am
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มพัฒนาครู.pdf 1.24 MB Aug 6th 2021 at 3:48pm
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf 2.56 MB Aug 2nd 2021 at 11:20am
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล.pdf 2.72 MB Aug 7th 2021 at 6:41pm
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ.pdf 2.72 MB Aug 7th 2021 at 6:41pm
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ.pdf 1.88 MB Aug 2nd 2021 at 11:20am
มาตรฐานการให้บริการ ตสน.pdf 697.35 KB Jul 15th 2021 at 3:16pm

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1