File Size Last Modified
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์.pdf 107.22 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพจารณา2550.pdf 195.63 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่.pdf 167.85 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์.pdf 119.19 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน.PDF 137.12 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว2547.pdf 29.6 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2539.pdf 202.19 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546.pdf 160.14 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ2545.pdf 37.49 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ2542pdf.pdf 153.89 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540และประกาศ ระเบียบ มติครม..pdf 12.26 MB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547.pdf 422.39 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม 2562.PDF 138.02 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
รธนง2560.PDF 581.52 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ2537.pdf 146.93 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา.pdf 71.4 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการกำหนดเเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา2547.pdf 807.08 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534.pdf 171.05 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี_หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบฯ2539.pdf 84.27 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
ระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ2555.pdf 158.56 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
วิปกครอง2539.pdf 1.08 MB Aug 2nd 2021 at 12:50pm
วิปกครอง2562(ฉบับที่่3).pdf 186.87 KB Aug 2nd 2021 at 12:50pm

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1