4
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 พุธเช้า ข่าว สพฐ. สพป.ลพบุรี เขต 1 สถาบันภาษาไทย สพฐ. (Video) 59
2 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 329
3 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 284
4 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 264
5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 219
6 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2255
7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 412
8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 1146
9 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 654
10 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 399
11 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 342
12 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 415
13 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 429
14 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 374
15 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 269
16 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 328
17 มาตรฐานเขต ปี 2560 404
18 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 278
19 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 748
20 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 324
21 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 599
22 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 344
23 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 612
24 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 331
25 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 127
26 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 244
27 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 762
28 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 2309

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ