ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 114
2 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 91
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 92
4 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1021
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 179
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 324
7 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 398
8 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 259
9 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 221
10 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 344
11 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 378
12 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 329
13 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 222
14 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 282
15 มาตรฐานเขต ปี 2560 354
16 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 239
17 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 467
18 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 275
19 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 545
20 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 288
21 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 506
22 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 256
23 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 88
24 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 160
25 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 553
26 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 1614

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ