9 10 12
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 55
2 มาตรฐานเขต ปี 2560 79
3 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 38
4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 43
5 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 110
6 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 149
7 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 99
8 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 235
9 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 41
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 84
11 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 316

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ