1 10
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 83
2 นโยบาย สพฐ. ปี 2563 111
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 139
4 ปกหน้า-หลัง แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 97
5 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 96
6 พุธเช้า ข่าว สพฐ. สพป.ลพบุรี เขต 1 สถาบันภาษาไทย สพฐ. (Video) 145
7 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 460
8 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 358
9 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 331
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 277
11 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2516
12 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 489
13 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 1241
14 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 805
15 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 430
16 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 395
17 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 452
18 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 460
19 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 397
20 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 293
21 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 349
22 มาตรฐานเขต ปี 2560 420
23 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 299
24 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 839
25 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 343
26 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 625
27 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 396
28 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 679
29 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 368
30 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 164
31 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 273
32 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 891
33 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 2654

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ