3 4
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 แผนปฏิบัติการ ปี 2565 สพฐ. 388
2 เอกสารประกอบการอบรมการบริหารงบประมาณ ในระบบ SMSS 584
3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ พ.ศ.2564-2567 625
4 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 523
5 ครูจิตอาสา 509
6 สมุดโทรศัพท์ 2564 850
7 คู่มือการใช้งาน SMSS AMSS++ 6728
8 แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 743
9 แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงาน 942
10 คู่มือการใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบุคลากร 519
11 มาตรฐานเขต รอบ 2 495
12 แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 537
13 แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 500
14 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 สพฐ. 616
15 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 1070
16 นโยบาย สพฐ. ปี 2563 804
17 ประกาศ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 869
18 ปกหน้า-หลัง แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 464
19 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 681
20 พุธเช้า ข่าว สพฐ. สพป.ลพบุรี เขต 1 สถาบันภาษาไทย สพฐ. (Video) 547
21 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 952
22 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 628
23 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 665
24 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 576
25 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3782
26 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 811
27 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 1552
28 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 1323
29 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 680
30 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 670
31 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 749
32 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 874
33 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 958
34 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 528
35 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 737
36 มาตรฐานเขต ปี 2560 725
37 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 687
38 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 1436
39 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 791
40 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 880
41 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 733
42 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 1616
43 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 705
44 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 441
45 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 609
46 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 1412
47 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 4073

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน