9
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 211
2 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 110
3 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 96
4 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 189
5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 278
6 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 251
7 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 143
8 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 227
9 มาตรฐานเขต ปี 2560 279
10 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 190
11 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 348
12 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 229
13 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 489
14 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 241
15 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 452
16 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 229
17 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 60
18 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 114
19 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 422
20 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 1124

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ