5
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 140
2 แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 123
3 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 สพฐ. 181
4 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 475
5 นโยบาย สพฐ. ปี 2563 461
6 ประกาศ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 397
7 ปกหน้า-หลัง แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 209
8 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 254
9 พุธเช้า ข่าว สพฐ. สพป.ลพบุรี เขต 1 สถาบันภาษาไทย สพฐ. (Video) 334
10 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 635
11 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 429
12 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 427
13 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 359
14 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3346
15 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 557
16 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 1313
17 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 1139
18 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 488
19 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 448
20 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 524
21 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 530
22 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 737
23 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 350
24 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 400
25 มาตรฐานเขต ปี 2560 474
26 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 352
27 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 912
28 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 392
29 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 676
30 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 454
31 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 774
32 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 425
33 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 201
34 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 346
35 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 1065
36 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 3322

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ