7
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 30
2 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 32
3 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 98
4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 186
5 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 202
6 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 100
7 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 181
8 มาตรฐานเขต ปี 2560 218
9 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 129
10 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 274
11 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 213
12 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 462
13 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 222
14 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 425
15 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 92
16 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 363
17 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 961

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ