9
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 22
2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 315
3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 75
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 144
5 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 334
6 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 202
7 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 165
8 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 268
9 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 344
10 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 307
11 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 203
12 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 265
13 มาตรฐานเขต ปี 2560 333
14 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 226
15 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 405
16 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 258
17 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 520
18 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 271
19 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 481
20 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 245
21 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 75
22 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 135
23 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 496
24 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 1364

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ