10
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 30
2 แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงาน 32
3 คู่มือการใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบุคลากร 28
4 มาตรฐานเขต รอบ 2 169
5 แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 241
6 แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 220
7 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 สพฐ. 305
8 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 632
9 นโยบาย สพฐ. ปี 2563 594
10 ประกาศ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 545
11 ปกหน้า-หลัง แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 282
12 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 354
13 พุธเช้า ข่าว สพฐ. สพป.ลพบุรี เขต 1 สถาบันภาษาไทย สพฐ. (Video) 415
14 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 684
15 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 460
16 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 450
17 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 400
18 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3563
19 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 632
20 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 1361
21 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 1180
22 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 516
23 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 486
24 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 546
25 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 548
26 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 764
27 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 365
28 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 442
29 มาตรฐานเขต ปี 2560 534
30 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 383
31 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 998
32 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 427
33 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 689
34 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 489
35 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 790
36 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 438
37 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 213
38 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 364
39 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 1160
40 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 3611

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ