1 10
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 นโยบาย สพฐ. ปี 2563 29
2 ประกาศ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 100
3 ปกหน้า-หลัง แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 76
4 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 77
5 พุธเช้า ข่าว สพฐ. สพป.ลพบุรี เขต 1 สถาบันภาษาไทย สพฐ. (Video) 124
6 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 426
7 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 339
8 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 314
9 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 260
10 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2473
11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 479
12 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 1232
13 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 765
14 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 422
15 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 387
16 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 445
17 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 453
18 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 393
19 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 287
20 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 342
21 มาตรฐานเขต ปี 2560 415
22 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 293
23 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 822
24 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 337
25 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 618
26 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 388
27 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 669
28 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 362
29 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 159
30 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 268
31 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 865
32 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 2559

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ