1 10 11 12
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 216
2 นโยบาย สพฐ. ปี 2563 193
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 198
4 ปกหน้า-หลัง แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 124
5 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 128
6 พุธเช้า ข่าว สพฐ. สพป.ลพบุรี เขต 1 สถาบันภาษาไทย สพฐ. (Video) 183
7 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 494
8 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 378
9 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 367
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 304
11 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3043
12 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 502
13 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 1259
14 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 876
15 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 439
16 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 405
17 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 469
18 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 483
19 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 410
20 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 300
21 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 359
22 มาตรฐานเขต ปี 2560 432
23 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 307
24 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 848
25 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 353
26 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 637
27 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 408
28 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 707
29 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 373
30 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 171
31 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 298
32 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 926
33 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 2816

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ