1 10 11 12
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 51
2 แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 54
3 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 สพฐ. 82
4 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 360
5 นโยบาย สพฐ. ปี 2563 293
6 ประกาศ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 277
7 ปกหน้า-หลัง แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 160
8 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 181
9 พุธเช้า ข่าว สพฐ. สพป.ลพบุรี เขต 1 สถาบันภาษาไทย สพฐ. (Video) 261
10 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 537
11 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 404
12 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 403
13 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 334
14 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3204
15 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 520
16 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 1279
17 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 1026
18 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 461
19 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 422
20 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 490
21 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 502
22 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 628
23 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 319
24 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 376
25 มาตรฐานเขต ปี 2560 449
26 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 327
27 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 872
28 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 368
29 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 652
30 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 425
31 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 744
32 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 389
33 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 185
34 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 320
35 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 989
36 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 3017

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ