1 10 11 12
การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 29 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่  ก.ค.ศ. กำหนด

          2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

          3 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

          4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำผิดทางวินัย หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

          5 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ

          6 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

          1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถระบุตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ว่าง เพียงตำแหน่งเดียว

          2 การยื่นแบบคำขอแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในแบบคำขอแต่งตั้ง (ย้าย) พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร นำส่งด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ในวัน และเวลาราชการ ระหว่างวันที่  29  ตุลาคม – 6  พฤศจิกายน  2561 หรือ

          2 ส่งแบบคำขอแต่งตั้ง (ย้าย) พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ (วงเล็บมุมซอง สมัครแต่งตั้ง(ย้าย)  ภายในวันที่  6  พฤศจิกายน  2561  โดยต้องประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย  ไม่รับสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดวัน เวลาการคัดเลือก

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะนำเสนอวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่  16 พฤศจิกายน  2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และเว็บไซต์ http://www.lopburi1.go.th

 

 อ่านแล้ว : 1108 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ