1 10 11 12
การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 22 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่  ก.ค.ศ. กำหนด

          2.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

          2.3 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

          2.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำผิดทางวินัย หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

          2.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ

          2.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

          3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถระบุตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ว่าง เพียงตำแหน่งเดียว

          3.2 การยื่นแบบคำขอแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในแบบคำขอแต่งตั้ง (ย้าย) พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร นำส่งด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ในวัน และเวลาราชการ ระหว่างวันที่  29  ตุลาคม – 6  พฤศจิกายน  2561 หรือ

3.2 ส่งแบบคำขอแต่งตั้ง (ย้าย) พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)              จ่าหน้าซองถึง  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ (วงเล็บมุมซอง สมัครแต่งตั้ง(ย้าย)  ภายในวันที่  6  พฤศจิกายน  2561  โดยต้องประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย  ไม่รับสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

4. เอกสารประกอบการสมัคร

          4.1 แบบคำขอแต่งตั้ง (ย้าย)  ตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา ตามเอกสารหมายเลข 1 จำนวน 1 ชุด

          4.2 เอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตามเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้

                   1) องค์ประกอบการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 8         จำนวน 1 ชุด

                   2) องค์ประกอบการพิจารณาข้อ 9          จำนวน 5 ชุด

          4.3 กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกต่างกลุ่มตำแหน่ง  ให้แนบผลการประเมินคุณลักษณะบุคคลและผลงาน  จำนวน  2  ชุด  ตามเอกสารหมายเลข 3

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกสารศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตามเอกสารหมายเลข 2

/userfiles//files/ประกาศเพิ่มเติม.pdfโหลดเอกสารเพิ่มเติมอ่านแล้ว : 1211 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ