1 10 11 12
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 14 มิถุนายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจ และค่านิยมในการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๕ ประการ ได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ  และมีความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

               เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อ่านแล้ว : 1484 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ