1 10 11 12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 31 มกราคม 2561

ตามประกาศรับสมัครได้กำหนดการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย  เปลี่ยนตำแหน่ง  และโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38  ค. (2)   ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามที่ประกาศ                   รับสมัครจะพิจารณาตามลำดับดังนี้

                                    1.  การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38  ค. (2)

                                    2.  การพิจารณาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

                                    3.  การพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                    4.  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  สังกัดส่วนราชการอื่น

                                    5.  การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  และข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547

                                      จึงเห็นสมควรให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก มานำเสนอวิสัยทัศน์ด้วยตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก (ตามองค์ประกอบการพิจารณาข้อ  10)  ในวันอังคารที่  6  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1

 อ่านแล้ว : 1658 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ