1 10 11 12
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 12 ธันวาคม 2560

อาศัยอำนาจตามมติ ก.ค.ศ.  ให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาบังคับใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในส่วนของการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนโดยอนุโลม และมีมติกำหนดแนวทางการย้ายและการเลื่อนและแต่งตั้ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  21  เมษายน  2552 เรื่องการย้ายและเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม  2552  เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38  ค. (2)   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน  2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 30  ลงวันที่  28  กันยายน  2560 และดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่  3  เมษายน  2560 เรื่อง องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(๒) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(๒) ที่ว่าง       ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษ

เลื่อนระดับ 1

เลื่อนระดับ 2อ่านแล้ว : 1581 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ