9

วิสัยทัศน์ (Vision)                                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1

“ ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม

น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”


             

พันธกิจ (Mission) 

1.พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

2.ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

5.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ภารกิจ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1    เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 38

แห่ง  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ดังนี้

1.จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

   และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับตรวจสอบ ติดตาม

   การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา

4.กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

6.ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ    

   พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

7.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

8.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วน  

   ท้องถิ่น   รวมทั้งบุคคล   องค์กรชุมชน   องค์กรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา   สถานประกอบการและ 

   สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

9.ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

10.ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา

11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

    ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา

12.ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

    หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เผยแพร่โดย : View : 1450

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ