15

วิสัยทัศน์ (Vision)                                                        

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1

“ ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม

น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”พันธกิจ (Mission) 

             1.พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

             2.ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

             3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

             4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

             5.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เผยแพร่โดย : admin View : 1741

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ