3 4

 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

      Lopburi Primary Educational Service Area Office 1

 ความเป็นมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 กำหนดให้การบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น และให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (สพป.ลพบุรี เขต 1) ตั้งอยู่ที่ 111 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร  อาคารแห่งนี้เป็นอาคารสำนักงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2534  ในสมัย  พลเอกเทียนชัย   สิริสัมพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,500,000 บาท ตามนโยบายด้านการระดมสรรพกำลังด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีภารกิจหน้าที่ประจำในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้มีอาคารใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานและใช้สอยอาคาร ทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาองค์กรให้มีพลังเข้มแข็ง เกิดเอกภาพ  และประหยัด ตลอดจนเป็นการประสานนโยบายแผนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการร่วมกันในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

           เนื่องจากนโยบายดังกล่าวได้รับการตอบสนองค่อนข้างล่าช้าประกอบกับ  หน่วยงานต่าง ๆ ภารกิจในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  ซึ่งสามารถจัดหางบประมาณเพื่อการก่อสร้างและต่อเติมอาคารของตนเองได้อย่างเพียงพอต่อการขยายอัตรากำลังในขณะนั้นและสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี ก็สามารถหาสถานที่ปฏิบัติงานที่สะดวกในการเดินทาง มากกว่าจึงไม่มีความประสงค์จะย้ายมาปฏิบัติงาน  ณ อาคารสำนักงานการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นเหตุที่ทำให้อาคารแห่งนี้ มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวที่ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ อาคารแห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2536 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมีองค์กรคณะบุคคลที่มาใช้อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งสำนักงาน คือ

          1.  สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดลพบุรี

          2.  สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี

          3.  สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี (ย้ายออกวันที่ 6 ก.ค. 2546)

          4.  สำนักงานมูลนิธิกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรี

          5.  สำนักงานมูลนิธิพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี 

          ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป โดยมีหลักการให้แยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 ดูแลรับผิดชอบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และได้มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 4 และราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขต ดังต่อไปนี้ 
          (1) กลุ่มอำนวยการ 
          (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          (3) กลุ่มนโยบายและแผน 
          (4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
          (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
          (6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
          (7) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
          (8) หน่วยตรวจสอบภายใน

          (9) ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศเพื่อการศึกษา 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ��������������������������������������������������� เผยแพร่โดย : admin View : 94950

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน