1 10 11 12
เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

3 พฤษภาคม 2562 HACKED???
ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 155
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 163
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 150
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 151
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 130
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 120
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 156
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 137
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 150
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 143
11 การขออนุญาตรื้อถอน 198
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 133
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 226
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 202
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 293
17 สัญญายืมเงินราชการ 155
18 ใบสำคัญรับเงิน 305
19 หนังสือมอบอำนาจ 159
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 564
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 114
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 223
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 717
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 133
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 135

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ