9
เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 10
2 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 9
3 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 7
4 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 10
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 7
6 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 8
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 8
8 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 7
9 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 9
10 การขออนุญาตรื้อถอน 12
11 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
12 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 10
13 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11
14 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 12
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 9
16 สัญญายืมเงินราชการ 8
17 ใบสำคัญรับเงิน 9
18 หนังสือมอบอำนาจ 10
19 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 8
20 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 6
21 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 9
22 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 10
23 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 7
24 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 8

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ