4
เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

3 พฤษภาคม 2562 HACKED???
ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 105
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 92
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 92
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 95
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 85
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 77
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 96
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 90
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 93
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 84
11 การขออนุญาตรื้อถอน 104
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 94
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 148
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 118
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 129
17 สัญญายืมเงินราชการ 105
18 ใบสำคัญรับเงิน 126
19 หนังสือมอบอำนาจ 93
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 219
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 74
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 86
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 332
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 84
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 87

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ