5
เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

3 พฤษภาคม 2562 HACKED???
ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 205
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 313
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 227
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 238
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 209
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 184
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 264
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 242
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 199
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 250
11 การขออนุญาตรื้อถอน 315
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 318
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 188
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 300
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 263
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 354
17 สัญญายืมเงินราชการ 210
18 ใบสำคัญรับเงิน 383
19 หนังสือมอบอำนาจ 212
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 995
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 160
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 268
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 830
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 254
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 232

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ