1 10 11 12
เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

3 พฤษภาคม 2562 HACKED???
ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 179
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 225
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 194
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 198
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 160
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 146
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 192
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 177
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 174
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 180
11 การขออนุญาตรื้อถอน 246
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 275
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 159
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 259
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 224
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 316
17 สัญญายืมเงินราชการ 181
18 ใบสำคัญรับเงิน 337
19 หนังสือมอบอำนาจ 188
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 691
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 138
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 245
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 760
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 220
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 194

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ