4 9
เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 หลักเกณฑ์การขอเบิกการจัดการเรียนรวมปี 2562 68
2 รายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เป็นราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 53
3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 59
4 แบบสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ทร.04) 58
5 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (2) 57
6 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 52
7 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 62
8 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 60
9 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 57
10 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 52
11 การขออนุญาตรื้อถอน 68
12 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 61
14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 93
15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 83
16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 92
17 สัญญายืมเงินราชการ 70
18 ใบสำคัญรับเงิน 83
19 หนังสือมอบอำนาจ 58
20 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 107
21 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 46
22 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 55
23 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 142
24 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 57
25 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 57

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.239.158.107
Online อยู่ : 5
วันนี้ 116
เมื่อวานนี้ 40
เดือนนี้ 156
ปีนี้ 156
รวมทั้งหมด 156
Record: 116 (24.08.2019)
( Counter 24-08-2019 )