10
เบิกจ่ายถูกต้อง สอดคล้องภาพบัญชี บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี มาตรฐานดีบริการ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (1) 215
2 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (2) 302
3 แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน (1) 275
4 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(ทบ.4) 224
5 ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 287
6 การขออนุญาตรื้อถอน 356
7 ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408
8 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 215
9 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 332
10 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 304
11 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 389
12 สัญญายืมเงินราชการ 242
13 ใบสำคัญรับเงิน 413
14 หนังสือมอบอำนาจ 257
15 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 1076
16 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 187
17 หนังสืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (กรณียกเลิกหนังสือฉบับเดิม) 300
18 ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา 979
19 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา 281
20 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 267

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ