สพป.ลบ.1 ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาลพบุรี เขต 1

ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวการประชาสัมพันธ์

 

หนังสือราชการถึงเขตพื้นที่การศึกษา

222222